Gospodarka odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Rybno za rok 2016

Analiza stanu za rok 2016


" Segregowanie - nie widzę przeszkód" program mający na celu wsparcie osób słabowidzących i niewidomych w sortowaniu odpadów

 Program

Naklejki

Harmonogram odbioru odpadów na 2017r. 

Harmonogram odbioru odpadów na 2017r


KOMUNIKAT !

Komunikat termin platności-

Informacja o PSZOK 

Komunikat

 Komunikat

UCHWAŁA NR XIX/87/2016 RADY GMINY RYBNO w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Uchwala XIX.87

Zalącznik nr-1 Uchwały XIX.87

UCHWAŁA NR XIX.88.2016 RADY GMINY RYBNO  z  dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno 

Uchwala XIX.88.2016

UCHWAŁA NR XIX.89.2016 RADY GMINY RYBNO  z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwala XIX.89.2016

ANALIZA  STANU GOSPODARKI  ODPADAMI  KOMUNALNYMI  NA  TERENIE GMINY  RYBNO  ZA  ROK 2015

Analiza 2015r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na  2016 rok

Harmonogram

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych październik- grudzie 2015r.

Harmonogram październik-grudzień-2015

 Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sochaczewie 

 Regulamin pszok

Harmonogram odbioru odpadów na VII- IX . 2015 rok z terenu Gminy Rybno

harmonogram

Harmonogram odbioru odpadów na 2015 rok z terenu Gminy Rybno 

Zmiany w harmonogramie odbioru odpadów w miejscowościach : Cypriany, Ćmiszew - Parcel, Ćmiszew Rybnowski, Józin, Bronisławy, Erminów , Jasieniec, Karolków Szwarocki , Konstantynów, Nowy Szwarocin, Stary Szwarocin, Wesoła, Złota 

Harmonogram  poprawiony  na 2015r 

Harmonogram na 2015r 

Ulotka


  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi .

analiza

Program usuwania azbestu z terenu gminy Rybno

Plan usuwania azbestu cz1 

Plan usuwania azbestu cz2

Plan usuwania azbestu-cz3

Plan usuwania azbestu-cz4

Plan usuwania azbestu-cz5

Informacja 

Informujemy, że na terenie gminy Rybno zostały wyznaczone miejsca na zbiórkę odpadów odbieranych selektywnie.

1. Miejsca zbiórki zużytych akumulatorów małogabarytowych (baterii) – pojemniki w Zespole Szkół w Rybnie, w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie , w Urzędzie Gminy Rybno, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie,

2. Miejsce zbiórki przeterminowanych leków - Ośrodek Zdrowia w Rybnie,

3. Zużyty sprzęt RTV i AGD zbierany jest wg ustalonego harmonogramu

4. Odpady wielkogabarytowe ( meble, zużyte opony itp.) odbierane są wg ustalonego harmonogramu wywozu odpadów.


INFORMACJA O WPŁATACH  DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RYBNO

Sprawozdanie Wójta Gminy Rybno z realizacji zadań z zakresy gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok

Sprawozdanie cz 1

Sprawozdanie cz 2

Sprawozdanie cz3

KOMUNIKAT


WÓJTA GMINY RYBNO

w sprawie trybu i terminów wnoszenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych

Komunikat z dnia 27.02.2014

Informacja o wpłatach

Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 roku

Osiągniete poziomy recyklingu

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2014 z gm. Rybno

Harmonogram

Dodatkowe informacje dla mieszkańców Gminy Rybno

w zakresie odbioru odpadów


W dniach odbioru odpadów komunalnych pojemniki oraz worki winny być wystawione

do godz. 7ºº do drogi publicznej.

Odbiór odpadów przewidziany jest od godz. 7ºº do godz. 20ºº.

Pojemniki i worki należy wystawiać w widocznym miejscu, aby ułatwić firmie ich opróżnienie, czy zabranie.

Firma odbierająca odpady nie może wjeżdżać na teren nieruchomości.

W przypadku zapełnienia pojemnika , odpady zmieszane należy gromadzić w czarnym worku i w dniu odbioru dostawić go do pojemnika.

Właściciele nieruchomości , którzy nie otrzymali dotychczas worków na odpady zbierane selektywnie, mogą posegregowane odpady gromadzić w dowolnych, przeźroczystych workach, a w dniu odbioru wystawić je celem odebrania przez Firmę.

NOWY SYSTEM GOSPODARKI  ODPADAMI   W GMINIE  RYBNO  

Gmina Rybno objęła nowym systemem gospodarowania odpadami tylko nieruchomości zamieszkałe.

Od 1 lipca 2013 roku odbiorem , zagospodarowaniem i transportem odpadów komunalnych   z terenu gminy Rybno   zajmuje się  firma wyłoniona w przetargu

Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.

Deklaracja WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Jak segregować odpady

Opis sposobu  odbioru odpadów  do mieszkańców w ramach systemu

Harmonogram odbioru pojemników mieszanych

Uchwała  Rady Gminy Nr XXXIII/174/13 z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie  zmiany  Uchwały Nr XXXII/167 /13 Rady Gminy Rybno  z dnia  17 kwietnia 2013r w sprawie w sprawie przyjęcia  Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Rybno

Uchwała XXXIII/174/13

Uchwała  Rady Gminy Nr XXXIII/173/13 z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie  zmiany Uchwały   Nr XXXII/168/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z dnia 17 kwietnia 2013roku.

Uchwała XXXIII/173/13

Uchwała  Rady Gminy Nr XXXII/168/13 z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała XXXII/168/13

Uchwała  Rady Gminy Nr XXXII/167/13 z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Rybno

Uchwała XXXII/167/13

Uchwała  Rady Gminy Nr XX/151/13 z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Rybno

Uchwala Nr XXX/151/13 Regulamin

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RYBNO NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI z dnia 06.02.2013r.

Komunikat nowy system gospodarki odpadami

Deklaracja

Harmonogram spotkań z mieszkańcami Gminy Rybno w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami

Harmonogram spotkań z mieszkańcami gminy Rybno

Wzór wypowiedzenia umowy

Wzór wypowiedzenie umowy


Rejestr działalności regulowanej 

rejestr dzialalnosci regulowanej

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RYBNO

 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), która w sposób zupełnie odmienny reguluje zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek odbioru odpadów komunalnych z terenu danej gminy nałożono na samorząd lokalny. Zmiana dotychczasowego systemu spowoduje realizację obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych przez każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej w sposób zgodny z przepisami znowelizowanej ustawy.

Cele zmiany ustawy:

·         objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu danej gminy systemem odbioru odpadów komunalnych,

·         promowanie segregacji odpadów komunalnych poprzez utworzenie ogólnodostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów i  rozszerzenie u „ źródła ” strumienia odpadów zbieranych selektywnie.

·         utworzenie punktów selektywnej zbiórki takich odpadów jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,

·         informowanie mieszkańców gminy o właściwym sposobie postępowania z odpadami komunalnymi,

·         wyeliminowanie dzikich wysypisk,

·         likwidacja zjawiska palenia odpadów w gospodarstwach domowych.

Od 1 lipca 2013 roku opłata za odbiór odpadów komunalnych będzie uiszczana na rzecz Gminy, która przejmuje od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek podpisania umowy z firmą odbierającą odpady komunalne.

 

Deklaracja

Podstawą uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wypełnienie i złożenie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  określonej przez Radę Gminy.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej (współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązane są do wypełnienia deklaracji, a następnie złożenia jej w wersji papierowej Wójtowi Gminy  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Dodatkowo, Rada Gminy w uchwale określiła również wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała wraz z wykazem dokumentów dostępna jest  uchwala-XXIX-143-12

W sytuacji, gdy deklaracja nie zostanie złożona albo wystąpią uzasadnione wątpliwości co do danych w niej zawartych, Wójt  w drodze decyzji  określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym m.in. średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych

Zgodnie z nowymi przepisami, gmina wybiera metodę ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w oparciu o  :

·                     liczbę  mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość albo

·                      ilość  zużytej wody w danej nieruchomości albo

·                      powierzchnię  lokalu mieszkalnego do stawki opłaty,

 

 Metoda  ustalenia wysokości opłaty za odbieranie odpadami komunalnymi oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej  opłaty  została uchwalona przez Radę Gminy  w uchwale, która dostępna jest uchwala-nr-XXIX-141-12

W przypadku nieruchomości zamieszkałej miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki w wysokości:

-      12, 00 zł brutto od osoby w przypadku nieruchomości zamieszkałej , na której odpady komunalne nie będą zbierane selektywnie,

-      lub 6,00 zł brutto od  osoby w przypadku nieruchomości zamieszkałej , na której odpady będą zbierane selektywnie.

Wysokość stawki za odbiór odpadów komunalnych może ulec zmianie  zgodnie z przeprowadzonym 

 postępowaniem  przetargowym.

 

Odbiór odpadów komunalnych z terenu  nieruchomości , na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomość niezamieszkała, do której należą m. in. szkoły, sklepy, przedsiębiorstwa), odbywać się będzie na podstawie  indywidualnych  umów zawartych  z firmą wywozową .

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przeznaczane będą na sfinansowanie: odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, kosztów obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz gminnych kosztów administracyjnych związanych z obsługą nowego systemu.

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania   opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostały w drodze uchwały Rady Gminy, która dostępna jest uchwala nr XXIX-142-12

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszą właściciele nieruchomości  w terminach ;

-    do 15 marca za I kwartał,

-      do 15 czerwca za II kwartał,

-      do 15 września za III kwartał,

-      do 15 grudnia za IV kwartał.

Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 września i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013r.

Należy  pamiętać o rozwiązaniu  umowy z firmą , która obecnie odbiera odpady stosownie do przewidzianego w umowie terminu wypowiedzenia  tak,  aby umowa wygasła z dniem 30 czerwca 2013r, aby nie ponosić podwójnych kosztów płacąc firmie i gminie.

 

Segregacja odpadów

Nowa ustawa ma na celu stworzenie warunków do osiągnięcia poziomów recyklingu głównych strumieni odpadów. Do 31 grudnia 2020 roku powinniśmy osiągnąć:

·         poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej 50% wagowo;

·         poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – co najmniej 70 % wagowo.

Dodatkowo, w 2013 r. wymagane jest spełnienie redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji do poziomu 50% w stosunku do ilości tych odpadów wytworzonych w kraju w 1995 r.

 

W składanej do Urzędu  Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości deklaruje  sposób zbierania odpadów komunalnych:

·                     w przypadku zadeklarowania niesegregowania odpadów – wszystkie odpady wrzucane będą do jednego pojemnika,

·                     w przypadku zadeklarowania segregacji odpadów – odpady komunalne należy dzielić na następujące frakcje:

- papier, tektura (makulatura, karton);

- szkło;

- metale;

- tworzywa sztuczne;

- odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone);

- opakowania wielomateriałowe;

- pozostałe odpady zmieszane niedające się wyselekcjonować.

Oprócz prowadzenia selektywnej zbiórki „u źródła” (tzn. bezpośrednio na terenie danej nieruchomości), nowe przepisy zobowiązują również Gminę do utworzenia ogólnodostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz zorganizowania zbiórki odpadów problemowych z terenu Gminy, do których należą:

·                     przeterminowane leki i chemikalia,

·                     zużyte baterie i akumulatory,

·                     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

·                     meble i inne odpady wielkogabarytowe,

·                     odpady budowlane i rozbiórkowe,

·                     zużyte opony.Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi został określony  w drodze uchwały Rady Gminy, która dostępna jest Uchwala Nr XXIX -144-12