Rejestr Instytucji Kultury

ZARZĄDZENIE Nr  14.2016 Wójta Gminy Rybno z dnia  29  luty 2016 roku 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert i rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w sferze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz  Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 14.2016 i załącznik do Zarządzenia (regulamin )

Zarządzenie Wójta Gminy Rybno z dnia 29.04.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej  Zarządzenie Nr 29.04.2015

Informacja z naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015

Informacja

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) Aktualny na dzień 20 maja 2012 r. Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
1.Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2.Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1.otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2.wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3.Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4.Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.


Dział I - Księga Rejestrowa Instytucji Kultury

Dział II- Organizacja instytucji kultury 

Dział III - Mienie instytucji kultury 

 Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury