Organizacje pozarządowe

Wyniki konsultacji społecznej 


ZARZĄDZENIE NR 73.2016

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 21 października 2016 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2017

                                      Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego            i wolontariacie (tj.Dz. U. z 2016 r. poz. 239  i poz. 395 ) w związku z uchwałą nr XLIV/215/10 Rady Gminy Rybno z dnia 23 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących, działalności statutowej tych organizacji  zarządzam co następuje

 § 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa    w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2017 roku.           

 § 2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii działających na terenie gminy Rybno organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.            o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 239 i poz. 395) na temat projektu uchwały wymienionej w § 1.

 § 3. Konsultacje potrwają od 21 października 2016 r. do 31 października 2016 r.            

 § 4. Konsultacje społeczne obejmują zasięgiem teren Gminy Rybno.

 § 5. Konsultacje odbędą się w formie zebrania opinii. Opinie można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia lub przesłać poczta elektroniczną na adres gminarybno@wp.pl.

 § 6. Informację o przeprowadzeniu oraz o wynikach konsultacji zamieszcza się w BIP, na stronie internetowej Gminy Rybno www.rybno.e-sochaczew.pl  oraz na tablicy ogłoszeń.

 § 7. Formularz konsultacji  do projektu  stanowi załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 8. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

 § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                             Wójt Gminy Rybno

                                                                                  

                                                                                             /Grzegorz Kropiak/

Zarządzenie Nr 73.2016

Formularz konsultacji

Projekt programu współpracy