Zespół Szkół

Zespół Szkół w Rybnie


W skład Zespołu Szkół w Rybnie wchodzi:

- Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Pruskiego
- Gimnazjum

   Adres:

   Zespół Szkół w Rybnie
   ul. Długa 11
   96-514 Rybno
   tel/ fax (046)861 16 03 

Dyrektor Zespołu Szkół
  Jolanta Kowalska

Wicedyrektor

  Barbara Machnicka

Wyniki sprawdzianu klas VI w roku szkolnym 2012/ 2013


Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/ 2013

wyniki gimnazjalne

Wzór wniosków do stypendium socjalnego

Wzór wniosku o stypendium


INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RYBNIEW dniu 12 lipca 2013r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna”
Uchwała Rady Ministrów z dnia12 lipca2013r

Zgodnie z ww. programem rodzice dzieci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej , będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2013/2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników .

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić :
* dla uczniów klas I-III szkół podstawowych do kwoty 225 zł
* dla uczniów klasy V szkół podstawowych do kwoty 325 zł
* dla uczniów klas II zasadniczej szkoły zawodowej  do kwoty 390 zł
* dla uczniów klas II szkoły ponadgimnazjalnej ( LO, technikum )  do kwoty 445 zł
* w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.


Wniosek składa się w szkole , do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów .