Zamówienia Publiczne

* 26.01.2017r.  Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

  Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Plan

*4.07.2016* Wójt Gminy Rybno ogłasza Przetarg NIEOGRANICZONY na 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP.

Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami, c) posiadać komplet dokumentacji technicznej - eksploatacyjnej d) wymagany okres gwarancji na oferowany pojazd wraz z wyposażeniem co najmniej 24 miesiące liczone od daty odbioru sprzętu potwierdzonego protokołem odbioru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ, a szczegółowe obowiązki Wykonawcy zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest przeprowadzić 1 dniowe szkolenie obsługi pojazdu pożarniczego - 8 godz. dla min. 2 przedstawicieli Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego samochodu wraz z jego wyposażeniem..

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno (sekretariat).

Wszystkie DOKUMENTY związane z tym przetargiem znajdują się w zakładce aktualności  oraz w  BIP Urzędu Gminy Rybno

*30.03.2016* Wójt Gminy Rybno ogłasza Przetarg NIEOGRANICZONY na 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Karolków Rybnowski

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Karolków Rybnowski o długości 1000 mb. Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm, pobocza z klińca o grubości 10 cm, regulacji studzienek.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, sekretariat.


Wszystkie DOKUMENTY związane z tym przetargiem znajdują się w zakładce aktualności  oraz w  BIP Urzędu Gminy Rybno

*30.03.2016* Wójt Gminy Rybno ogłasza Przetarg NIEOGRANICZONY na 

 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Zofiówka.


Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Zofiówka o długości 1183 mb. Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, warstwy odcinającej o grubości 10 cm, przepustu o długości 6,0 m..

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, sekretariat.


Wszystkie DOKUMENTY związane z tym przetargiem znajdują się w zakładce aktualności  oraz w  BIP Urzędu Gminy Rybno

*28.07.2015* Wójt Gminy Rybno ogłasza Przetarg NIEOGRANICZONY na 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Sarnów 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Sarnów o długości 567 mb. Zakres rzeczowy robót objętych  zamówieniem obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm,  nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca), poboczy z klińca o grubości 10 cm, oznakowania  pionowego.

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.23.31.20-6.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, sekretariat.

 Wszystkie DOKUMENTY związane z tym przetargiem znajdują się w zakładce aktualności  oraz w BIP Urzędu Gminy Rybno

*09.06.2015* Wójt Gminy Rybno ogłasza Przetarg NIEOGRANICZONY na 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rybno.
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysku lub unieszkodliwienie) , wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rybno, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z: zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno - sekretariat.

Wszystkie DOKUMENTY związane z tym przetargiem znajdują się w zakładce aktualności  oraz w BIP Urzędu Gminy Rybno

*16.04.2015* Wójt Gminy Rybno ogłasza Przetarg nieograniczony na 

„System gospodarki wodno-ściekowej w gm. Rybno, Etap 1”

- projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Przedmiotem zamówienia jest: System gospodarki wodno-ściekowej w gm. Rybno, Etap 1 obejmujący 1.Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Rybno etap 2 i 2. Montaż systemu nadzoru nad zużyciem wody we wsi Rybno etap 1 realizowany w ramach projektu pn. System gospodarki wodno-ściekowej w gm. Rybno, Etap 1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybno na odc. 3.2 - 4.2 i 4.2 - 5.2 (dz. nr ewid. 80/8 i 260/11) o długości 504 mb, w tym z rur PVC o średnicy 200 mm - 468 mb i o średnicy 160 mm - 36 mb, wymianę wodomierzy w INSTALACJI zimnej wody wyposażonych w system zdalnego odczytu, usytuowanych wewnątrz budynków i na zewnątrz w studzienkach na przyłączach przydomowych we wsi Rybno przy ul. Długiej, ul. Osiedle XXX - lecia, ul. Borowej, ul. Szkolnej, ul Wyszogrodzkiej, ul. Al. Kasztanowa, ul. Towarowej i ul. Parkowej w ilości 104 szt. wraz z przenośnym zestawem do odczytu danych..

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.33.22.00-5.

Informacja na temat wadium: Zamawiający działając na podstawie art. 45 ust.2 ustawy, wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno.

 Wszystkie DOKUMENTY związane z tym przetargiem znajdują się w zakładce aktualności  oraz w BIP Urzędu Gminy Rybno

*25.06.2014 *  Wójt Gminy Rybno ogłasza Przetarg nieograniczony na 

Zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza socjalnego w Rybnie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła budowlanego pod nazwą: Zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza socjalnego w Rybnie. Zakres zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza socjalnego w Rybnie przy ul. Wyszogrodzkiej 10 w tym wykonanie: ogrodzenia z siatki panelowej zgrzewanej o wysokości 1,5 m, parkingu z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie betonowej grubości 15 cm, chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, nawodnienia, betonowej nawierzchni do gry w tenisa oraz siłowni zewnętrznej. Informacje uzupełniające Projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn. Budowa budynku zaplecza socjalnego wraz z przebudową istniejącego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej , stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obejmują wykonanie całego zakresu robót. Realizacja inwestycji została podzielona na zadania . Obecne postępowanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku zaplecza socjalnego. Szczegółowy zakres robót określają: projekt budowlany, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, których należy sporządzić kosztorys ofertowy. Projekt budowlany, kosztorys ofertowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części zamówienia. -Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i ma na celu ułatwienie dokonania wyceny robót. -Oferent jest zobowiązany do prawidłowego zastosowania w swojej ofercie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. -Zamawiający mając na uwadze przepisy art. 29 - 30 PZP i jeżeli w jakimkolwiek miejscu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robot budowlanych będących przedmiotem zamówienia - dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełnić parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie DOKUMENTYhttp://cdncache1-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. -Wskazane jest by Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji obiektów obejmujących przedmiot zamówienia i ich otoczenia oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. -Wykonawca uwzględni w swoim kosztorysie ofertowym koszty związane z: -ze zużyciem wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy, -stworzeniem, utrzymanie i likwidacją zaplecza budowy po zakończeniu prac, -ubezpieczeniem budowy, -wykonaniem zabezpieczania terenu robót (oznakowanie i utrzymanie porządku w trakcie robót), zgodnie z BHP, -wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, -odbiorami wykonanych robót, niezbędne próby i badania, w tym badania laboratoryjne (jeżeli przewidziano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót), koszty dodatkowe związane z wykonaniem robót w dniach ustawowo wolnych od pracy, -inne wyżej nie wymienione koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, oględziny obiektów i terenu przyszłego placu budowy oraz analiza dokumentacji projektowej, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Wykonawca jest zobowiązany udzielić na powyższe prace gwarancji na okres minimum 36 miesięcy. Szczegółowe warunki wymagane przy realizacji zamówienia: 1.Na własną odpowiedzialność i na swój koszt Wykonawca podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 2.Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy po podpisaniu umowy. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty utrzymania terenu inwestycji począwszy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego. 3.Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich przejmując odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 4.Wykonawca zabezpieczy instalacje, urządzenia i obiekty na terenie prowadzonych robót w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 5.Wykonawca zobowiązany jest do segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów budowlanych oraz ich wywóz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6.Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy a także dokumentów określających wykonanie niezbędnych badań wskazanych w SST potwierdzających ich właściwości i prawidłowe wykonanie. .

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno - sekretariat

 Wszystkie dokumenty związane z tym przetargiem znajdują się w zakładce aktualności  oraz w BIP Urzędu Gminy Rybno*25.06.2014 * 
Wójt Gminy Rybno ogłasza Przetarg nieograniczony na

Przebudowe drogi gminnej przez wieś Aleksandrów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła budowlanego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej przez wieś Aleksandrów o długości 990 mb polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna o grubości 5 cm, obustronnych poboczy o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego na całym odcinku drogi, oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres robót określają: projekt budowlany, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, których należy sporządzić kosztorys ofertowy. Projekt budowlany, kosztorys ofertowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części zamówienia. ·Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i ma na celu ułatwienie dokonania wyceny robót. ·Oferent jest zobowiązany do prawidłowego zastosowania w swojej ofercie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. ·Zamawiający mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robot budowlanych będących przedmiotem zamówienia - dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełnić parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. ·Wskazane jest by Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji obiektów obejmujących przedmiot zamówienia i ich otoczenia oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić